PARTNERZY PROJEKTU

Nazwa partnera
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dane kontaktowe
Ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

Przedstawiciel Grupy Sterującej
Prof. zw. dr hab. inż.
Maria Wanda Kopertyńska
Dyrektor Biura Nauki i Współpracy
z Gospodarką

Jednostka koordynująca Projekt
Biuro Nauki i Współpracy z Gospodarką
Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu

Koordynator ds. Transferu Wiedzy
Mgr Michał Organa

e-mail:

koordynator.ue@innowacyjnyregion.pl
michal.organa@ue.wroc.pl


Tel. kontaktowy
71 347 14 18
71 368 07 78

więcej...

Nazwa partnera
Politechnika Wrocławska


Dane kontaktowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

Przedstawiciel Grupy Sterującej
Prof. dr hab. inż.
Eugeniusz Rusiński
Prorektor ds. Badań Naukowych
i Współpracy z Gospodarką

Jednostka koordynująca Projekt
Dział Własności Intelektualnej
i Informacji Patentowej
Politechniki Wrocławskiej

Koordynator ds. Transferu Wiedzy
Mgr inż. Piotr Otręba

e-mail:
koordynator.pwr@innowacyjnyregion.pl
piotr.otreba@pwr.wroc.pl


Tel. kontaktowy
71 347 14 18
71 320 22 56

więcej...

Nazwa partnera
Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu

Dane kontaktowe
ul. C. K. Norwida 25/27
50-375 Wrocław

Przedstawiciel Grupy Sterującej
Prof. dr hab.
Alina Wieliczko
Prorektor ds. współpracy
z zagranicą i regionem

Jednostka koordynująca Projekt
Samodzielna Sekcja ds. Innowacji
i Promocji Absolwentów
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Koordynator ds. Transferu Wiedzy
Mgr inż. Kazimierz Gidziński

e-mail:
koordynator.up@innowacyjnyregion.pl
kazimierz.gidzinski@up.wroc.pl

Tel. kontaktowy
71 347 14 18
71 320 52 19

więcej...

 

 

PARTNERZY WSPIERAJĄCY


Nazwa partnera
Wojskowy Instytut
Techniki Inżynieryjnej
im. profesora Józefa Kosackiego

Dane kontaktowe
ul. Obornicka 136
50-961 Wrocław

Kierownictwo Instytutu
dr inż. Leszek Bogdan
Dyrektor

dr inż. Grzegorz Drogowski
Zastępca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych


e-mail:

witi@witi.wroc.pl

Tel. kontaktowy
71 34744 40

więcej...

Nazwa partnera
Wyższa Szkoła Zarządzania

„Edukacja” we Wrocławiu

Dane kontaktowe
ul. Krakowska 56-62
50-425 Wrocław

Przedstawiciel partnera
ds. współpracy w ramach Projektu

dr Jolanta Kowal, prof. WSZ E
Prorektor ds. Nauki i Współpracy
z Zagranicą

Koordynator ds. Transferu Wiedzy
dr Piotr Jarco

e-mail:

prorektor.nauka@edukacja.wroc.pl

Tel. kontaktowy
71 37 72 158


więcej...

 

   

 

Partner Projektu


Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Dane kontaktowe Partnera Projektu


ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
tel. 71 36 80 100
fax 71 36 72 778


Przedstawiciel Grupy Sterującej z ramienia Partnera


Prof. zw. dr hab. inż. Maria Wanda Kopertyńska
Dyrektor Biura Nauki i Współpracy z Gospodarką
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Prof. zw. dr hab. inż. Maria Wanda Kopertyńska pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Biura Nauki i Współpracy z Gospodarką. Dorobek naukowy obejmuje 128 artykułów, 53 monografie (w tym trzy autorstwa własnego i 50 współautorstwo), 130 prac projektowych. Artykuły publikowane były w wysoko kwalifikowanych, pod względem naukowym czasopismach oraz wydawnictwach z zakresu nauk o zarządzaniu. Równoległym, stosunkowo rozległym terenem aktywności Profesor Kopertyńskiej jest działalność dydaktyczna. Jako długoletni nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia na wszystkich formach studiów: MBA, stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich, studiach podyplomowych. Wśród prowadzonych zajęć przeważają wykłady wybierane przez studentów. Jest zapraszana na zajęcia dydaktyczne do innych Uczelni: Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Prowadzi też szereg szkoleń na zlecenie firm. Wyrazem aktywności na polu dydaktyki jest promotorstwo bardzo wielu prac na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, jak też studiach MBA. Profesor Maria Wanda Kopertyńska w całym okresie swojego zatrudnienia w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego wykazywała duże zaangażowanie organizacyjne. Była Dziekanem Wydziału, organizowała kursy przygotowawcze dla kandydatów na studia, zorganizowała Obchody 25-lecia Wydziału Zarządzania i Informatyki, była członkiem wielu Komisji i Zespołów działających w Uczelni. W trakcie swojej pracy, współpracowała i współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami, m.in. Kancelarią Premiera, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, PTE, TNOiK, Agencją Konsultingową Sedlak & Sedlak, Związkiem Pracodawców Dolnego Śląska oraz NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk.


Jednostka koordynująca Projekt


Biuro Nauki
i Współpracy z Gospodarką
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pokój nr 5 budynek O
Tel.: 71 36 80 778
e-mail: michal.organa@ue.wroc.pl

Biuro Nauki i Współpracy z Gospodarką utworzone zostało w dniu 1 czerwca 2009 roku z inicjatywy Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – prof. zw. dr hab. Bogusława Fiedora, w celu zintensyfikowania współpracy z praktyką gospodarczą oraz prowadzenia ogółu spraw związanych z finansowaniem działalności naukowej, a także rozliczaniem i nadzorem nad projektami badawczymi realizowanymi w ramach środków pozyskanych z Unii Europejskiej. Biuro Nauki i Współpracy z Gospodarką podlega formalnie Prorektorowi ds. Nauki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jednostka składa się z:

> Sekcji Badań Naukowych i Ekspertyz Gospodarczych, której pracownicy zajmują się pozyskiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem oraz udostępnianiem informacji na temat prowadzonych w Uczelni badań naukowych i prac naukowo-badawczych, wsparciem merytorycznym w tym obszarze, nadzorem formalno-rachunkowym oraz obsługą administracyjno-rozliczeniową projektów badawczych i działalności naukowej (pełna informacja na temat Sekcji Badań Naukowych i Ekspertyz Gospodarczych dostępna jest w odnośniku:
http://www.ue.wroc.pl/badania/325/sekcja_badan_naukowych_i_ekspertyz_gospodarczych.html

> Sekcji Projektów Europejskich, której pracownicy służą wsparciem jednostkom wewnętrznym Uczelni w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej oraz zarządzania projektami: badawczymi, społecznymi (takimi jak szkolenia, praktyki, staże, stypendia, studia podyplomowe, transfer wiedzy, doradztwo) oraz infrastrukturalnymi, jak również mogą samodzielnie przygotowywać wnioski i nimi zarządzać (pełna informacja na temat Sekcji Projektów Europejskich dostępna jest w odnośniku:
http://www.ue.wroc.pl/wspolpraca/552/sekcja_projektow_europejskich.html


Koordynator ds. Transferu Wiedzy z ramienia Partnera


Mgr Michał Organa
Koordynator ds. Transferu Wiedzy z ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Mgr Michał Organa jako pracownik Biura Nauki i Współpracy z Gospodarką odpowiedzialny jest przede wszystkim za przygotowywanie oraz aktualizację informacyjnej bazy dotyczącej obszarów doradztwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Przygotowywana baza skierowana jest do praktyki gospodarczej i obejmuje swoim zakresem m.in. promocję i współpracę z biznesem oraz organami administracji państwowej i samorządowej. Pan Michał Organa bierze również udział w inicjowaniu prac związanych z rozwojem badań naukowych oraz oferty Uczelni w zakresie projektów, ekspertyz, jak również studiów podyplomowych kierowanych do wszystkich typów organizacji gospodarczych, samorządowych, instytucji publicznych i służb cywilnych.

E-mail

koordynator.ue@innowacyjnyregion.pl
michal.organa@ue.wroc.pl

Tel.

Biuro Projektu: 71 347 14 18
Biuro Nauki i Współpracy z Gospodarką: 71 368 07 78Partner Projektu


Politechnika Wrocławska


Dane kontaktowe Partnera Projektu


Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
tel. 71 320 26 00


Przedstawiciel Grupy Sterującej z ramienia Partnera


Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński
Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką Politechniki Wrocławskiej

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Obszar działalności naukowo-badawczej dotyczy głównie teorii konstrukcji, modelowania a szczególności komputerowego wspomagania projektowania (CAD) ustrojów nośnych pojazdów i maszyn roboczych, przy pomocy metod numerycznych takich jak metoda elementów skończonych (MES).  Przyczynił się do rozwoju i zastosowania metody elementów skończonych w obliczeniach wytrzymałościowych konstrukcji nośnych oraz opracowywania efektywnych programów numerycznych. Profesor Politechniki Wrocławskiej. Członek Komitetu Budowy maszyn od 2004 r. Na uczelni pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn,  Dziekana Wydziału Mechanicznego. Obecnie  jest Prorektorem ds. badań naukowych i współpracy z gospodarką. Pełni ponadto następujące funkcje: członek Komitetu Budowy Maszyn PAN, członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, członek Polskiego Towarzystwa Biomechaniki,  członek Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej, członek Komisji Budownictwa i Mechaniki Oddziału PAN we Wrocławiu.  Rzeczoznawca PZM  w zakresie specjalności: technika motoryzacyjna, ruch drogowy i rekonstrukcja  wypadków, Rzeczoznawca SIMP w zakresie specjalności: wytrzymałość i badania materiałów Honorowy Profesor Uniwersytetu PURDUE w USA Europäischer Ingenieurpädagoge „ING-PAED IGIP”. Otrzymał nagrodę naukową  czterokrotnie (2002, 2003, 2006 i 2008 r.) Prezesa Rady Ministrów. Nagrody J.M. Rektora, Dziekana, Dyrektora Politechniki Wrocławskiej, Złoty Krzyż Zasługi,, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej, Honorowa Odznaka „Zasłużony Pracownik „FAMAGO” S. A.”, Medal „Zasłużony Pracownik Kopalni Węgla Brunatnego „TURÓW” S.A.”, Medal „Zasłużony Pracownik Kopalni Węgla Brunatnego „ADAMÓW” S.A”. Odznaka Zasłużonego Pracownika Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów” S.A., Srebna Honorowa Odznaka SIMP. Dorobek publikacyjny obejmuje 432 pozycje, w tym:
3-podręczniki, 1-monografię, 1-skrypt, 34 artykuły zagraniczne, 165 artykułów krajowych, 17 referatów zagranicznych, 193 referaty krajowye, 9 patentów i 2 wzory użytkowe.
Twórca szkoły naukowej w zakresie nowoczesnych metod komputerowego wspomagania projektowania w obszarze  obliczeń wytrzymałościowych oportych na metodzie elementów skończonych. Wypromował 16 doktorów i jest promotorem trzech otwartych przewodów doktorskich. Dwóch jego wychowanków jest już profesorami. Przyczynił się do powstania polskiej szkoły projektowania maszyn podstawowych dla górnictwa odkrywkowego. Wykładowca i wychowawca wiełu inżynierów na kierunku budowa i eksploatacja maszyn, był promotorem około 200 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich.


Jednostka koordynująca Projekt


Dział Własności Intelektualnej
i Informacji Patentowej
Politechniki Wrocławskiej Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
Bud. A-1,pok. 155-156
Tel.: 71 320 22 56, 71 320 35 66
e-mail: piotr.otreba@pwr.wroc.pl

Dział Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej Politechniki Wrocławskiej jest jednostką zajmującą się rozwiązaniami innowacyjnymi powstającymi w uczelni. W szczególności prowadzi on postępowania o udzielenie praw wyłącznych przed Urzędem Patentowym, sporządza dokumentację związaną ze zgłaszaniem do ochrony wynalazków i innych dóbr własności przemysłowej, zarządza portfelem praw własności intelektualnej posiadanych przez Politechnikę. W jednostce prowadzony jest Ośrodek Informacji Patentowej sieci Europejskiego Urzędu Patentowego PATLIB, powołany do udzielania informacji oraz konsultacji w zakresie własności intelektualnej dla przedsiębiorców z regionu, społeczności akademickiej i osób indywidualnych, a także promocji tychże zagadnień, celem integrowania środowisk na rzecz współpracy naukowo-gospodarczej. Dział wspiera proces komercjalizacji wiedzy, poprzez prowadzenie rozmów z partnerami biznesowymi, negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów z zakresu własności przemysłowej dotyczących obrotu gospodarczego wynikami badań naukowych.


Koordynator ds. Transferu Wiedzy z ramienia Partnera


Mgr inż. Piotr Otręba
Koordynator ds. Transferu Wiedzy z ramienia Politechniki Wrocławskiej

Mgr inż. Piotr Otręba jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, kieruje Działem Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej oraz Ośrodkiem PATLIB. Jego główne zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół technicznych, prawnych i ekonomicznych wymiarów własności intelektualnej, oceny, zabezpieczenia, rozwoju i komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych. Do dziedzin nauki i gospodarki będących w szczególnym zainteresowaniu Pana Piotra należą m.in. technologie informatyczne, inżynieria transportu i automatyki oraz psychologiczne aspekty interakcji człowieka ze środkami techniki i otoczeniem, a także sztuczna inteligencja.

E-mail

koordynator.pwr@innowacyjnyregion.pl
piotr.otreba@pwr.wroc.pl

Tel.

Biuro Projektu: 71 347 14 18
Dział Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej:
71 320 22 56Partner Projektu


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


Dane kontaktowe Partnera Projektu


ul. C. K. Norwida 25/27
50-375 Wrocław
tel. 71 320 50 20
fax. 71 320 54 04


Przedstawiciel Grupy Sterującej z ramienia Partnera


Prof. dr hab. Alina Wieliczko
Prorektor ds. współpracy z zagranicą i regionem
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Alina Wieliczko jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, od 1979 roku pracuje w Katedrze Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej z Kliniką. Dyplom lekarza weterynarii uzyskała na Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 1977 roku, stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych – w 1985 roku, doktora habilitowanego – w 1996 roku, a tytuł naukowy profesora w zakresie nauk weterynaryjnych – w roku 2002. Od października 2007 roku jest profesorem zwyczajnym. Odbyła liczne staże naukowe w ośrodkach badawczych w kraju i za granicą, m.in. w Niemczech (Hanower, Monachium), przebywała na krótkoterminowych stażach laboratoryjnych w Holandii, USA i Wielkiej Brytanii. Była uczestnikiem wielu konferencji i sympozjów krajowych i międzynarodowych, w tym dwóch programów European Commission – COST Action 839. Na wielu konferencjach prezentowała prace naukowe, m.in. w Budapeszcie, Schwerinie, Berlinie i Hanowerze, Uppsali, Saint Brieuc, Barcelonie i Pekinie. Prof. Alina Wieliczko specjalizuje się w patologii ptaków ze szczególnym ukierunkowaniem na diagnostykę i zwalczanie chorób bakteryjnych i wirusowych drobiu w warunkach chowu wielkostadnego oraz u ptaków dzikich i wolno żyjących. Z tego zakresu opublikowała 212 prac naukowych. W obecnej kadencji jest członkiem senatu oraz senackiej komisji finansowej i senackiej komisji kadry. Od 1997 roku jest kierownikiem studiów doktoranckich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, pracowała i nadal pracuje w wielu komisjach, m.in. wydziałowej komisji ds. przewodów doktorskich, komisji ds. nauki, komisji ds. współpracy z zagranicą i rozwoju wydziału. Od 1979 roku była współorganizatorem, a od 2003 roku przewodniczącą komitetu organizacyjnego 24 konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym poświęconych problemom patologii drobiu i ptaków egzotycznych oraz koordynatorem z ramienia uczelni kilku edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki Środowiska Wrocławskiego. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, w tym: World Veterinary Poultry Association (WVPA), World’s Poultry Science Association, przewodniczącą sekcji patologii drobiu oraz wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego, Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, wrocławskiego oddziału Komisji Nauk Rolniczych PAN oraz Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.


Jednostka koordynująca Projekt


Samodzielna Sekcja ds. Innowacji
i Promocji Absolwentów
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 25/27
50-375 Wrocław
Budynek A5, piętro 1, pok.19
tel. 71 320 52 19
fax. 71 320 52 70

Biuro Nauki i Współpracy z Gospodarką utworzone zostało w Samodzielna Sekcja ds. Innowacji i Promocji Absolwentów jest jednostką organizacyjną powołaną do organizowania promocji i wdrażania wyników badań naukowych, promocji absolwentów, transferu informacji umożliwiającego uzyskanie wymiernych efektów dla uczelni, szczególnie w ramach współpracy z gospodarką, administracją rządową, samorządami i organizacjami pozarządowymi. Do zadań sekcji w szczególności należy:

> współpraca z jednostkami badawczymi uczelni w celu pozyskiwania najnowszych wyników badań, pod kątem ich przydatności do zastosowania w praktyce,

> współpraca z rzecznikiem patentowym w zakresie rozwoju ruchu wynalazczego na uczelni oraz promowanie i wdrażanie szczególnie efektywnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych uczelni,

> nawiązywanie roboczych kontaktów z przedsiębiorcami, administracją rządową i samorządową w zakresie rozwoju gospodarczego regionu,

> opracowywanie i udział w negocjowaniu umów licencyjnych, wdrożeniowych oraz o współpracy z gospodarką, a także prowadzenie ich rejestru,

> organizacja szkoleń i usług konsultingowych przydatnych gospodarce oraz pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych z UE, zwłaszcza dla doktorantów realizujących prace badawcze wpisujące się tematycznie w Dolnośląską Strategię Innowacyjną.


Koordynator ds. Transferu Wiedzy z ramienia Partnera


Mgr inż. Kazimierz Gidziński
Koordynator ds. Transferu Wiedzy z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Mgr inż. Kazimierz Gidziński kieruje Samodzielną Sekcją ds. Innowacji i Promocji Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jest absolwentem Akademii Rolniczej we Wrocławiu – Wydział Rolniczy oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego o specjalności „Zarządzanie gospodarką narodową”. Ukończył szereg specjalistycznych szkoleń z zakresu zarządzania, marketingu i promocji m.in. „Reklama jako główny czynnik wpływający na sprzedaż produkcji i usług”, „Praktyczne aspekty pozyskiwania środków i zarządzania projektami z Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce”, „Psychologiczne aspekty zarządzania zespołami ludzkimi”, „Budowa strategii rozwoju regionalnego” a także „Pomoc w wypracowaniu regionalnej polityki rozwoju terenów wiejskich i rolnictwa na szczeblu województw, gmin, i ich związków w pasie zachodnich województw przygranicznych”. Odpowiedzialny jest za działania związane z promocją i wdrażaniem wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej, promocją absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego, prowadzeniem transferu i wymiany informacji oraz tworzeniem elementów współpracy z gospodarką, administracją rządową, samorządami i organizacjami pozarządowymi.

E-mail

koordynator.up@innowacyjnyregion.pl
kazimierz.gidzinski@up.wroc.pl

Tel.

Biuro Projektu: 71 347 14 18
Sekcja ds. Innowacji i Promocji Absolwentów: 71 320 52 19

 

 

Partner Projektu


Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego

 

Dane kontaktowe Partnera Projektu


ul. Obornicka 136
50-961 Wrocław

tel. 71 34744 40

 


Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. Profesora Józefa Kosackiego to jednostka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej, której siedzibą jest Wrocław. WITI jest jednostką badawczo rozwojową MON, której podstawowym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie uzbrojenia i sprzętu wojskowego (głównie związanego z inżynierią wojskową) na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym w szczególności zmierzających do zaspokojenia potrzeb resortu obrony narodowej  oraz przystosowanie ich wyników do wdrażania w praktyce. Instytut prowadzi pracę m.in. nad: sprzętem do uzdatniania i oceny jakości wody, amunicją, sprzętem saperskim i sprzętem elektroenergetyki polowej, sprzętem inżynieryjnym i przeprawowo mostowym, sprzętem maskującym, rozpoznania i fortyfikacji.Partner Projektu


Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu

 

Dane kontaktowe Partnera Projektu


ul. Krakowska 56-62
50-425 Wrocław

tel. 71 37 72 158

 


Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” już 15 lat kształci znakomitych ekonomistów, dziennikarzy, politologów, informatyków oraz specjalistów w dziedzinie turystyki i stosunków międzynarodowych. "Edukacja" działa we Wrocławiu, Kłodzku, Kępnie, Lubinie i czeskich Pardubicach.
Kadra naukowa Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" prowadzi aktywną działalność naukowo-badawczą, która przybiera różne formy:

> prowadzenie badań naukowych (włącznie z prowadzeniem prac badawczych oraz ekspertyz na rzecz podmiotów gospodarczych),

> organizowanie konferencji i seminariów (również udział w zewnętrznych konferencjach i seminariach) seminariach zasięgu lokalnym, krajowym lub międzynarodowym,

> publikowanie na Uczelni lub poza nią prac naukowych (książek, zeszytów naukowych, wyników prac badawczych, artykułów, referatów itp.) oraz opracowań dydaktycznych (skryptów i sylabusów), czego wymierny efekt stanowi ponad 900 różnego rodzaju pozycji opublikowanych przez pracowników WSZ "Edukacja" .

 

Przedstawiciel Partnera ds. współpracy w ramach Projektu


Dr Jolanta Kowal, prof. WSZ E
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
WSZ "Edukacja" we Wrocławiu


Dr Jolanta Kowal jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie obroniła również rozprawę doktorską w 1995 r. Od początku działalności naukowo-dydaktycznej jest związana z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (z zakładem filozoficznych i metodologicznych podstaw psychologii od 1990) oraz z Wyższą Szkołą Zarządzania we Wrocławiu (od 1997 roku, czyli od początku powstania Uczelni). Prowadziła wykłady, ćwiczenia, konwersatoria i seminaria z zakresu: statystyki i metodologii badań naukowych, ekonometrii, informatyki, organizacji i zarządzania, psychologii ogólnej i międzykulturowej.
Jest autorką ponad 60 recenzowanych publikacji naukowych, wydanych m.in. przez PWN oraz wydawnictwa: Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, College of London, WSZ „Edukacja” we Wrocławiu, Masaryk University in Brno, KUL, Eneteia, WSEiZ. Uczestniczyła w wielu projektach naukowo-badawczych zlecanych m.in. przez KBN, PAN, KOSEF, EFS. Była uczestnikiem i współorganizatorem polskich i zagranicznych seminariów oraz konferencji naukowych, członkiem komitetów redakcyjnych wydawnictw naukowych, należy do Polskiego Towarzystwa Statystycznego (PTS), Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej (PTPA) International Association for Jungian Studies (IAJS) oraz Stowarzyszenia Psychoedukacji i Terapii „EVOLUTIO”.
Zakres badań naukowych: organizacja i zarządzanie, metodologia badań w naukach społeczno-ekonomicznych i psychologii (w szczególności zastosowania matematyki, statystyki, ekonometrii i informatyki w badaniach ilościowych i jakościowych) oraz badania interdyscyplinarne w zakresie relacji między koncepcjami psychoanalitycznymi a mechanizmami społeczno-ekonomicznymi, m.in. w zarządzaniu i komunikacji społecznej.
Pełnione funkcje: Prorektor WSZ E, członek senatu WSZ E, pełnomocnik Rektora WSZ „Edukacja” d.s. współpracy z zagranicą, kierownik Ośrodka Badań Naukowych WSZ E, członek komisji rektorskiej d.s. informatyzacji Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik i koordynator merytoryczny Pracowni Komputerowej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Promotorka około 60 prac dyplomowych licencjackich i magisterskich z zakresu zarządzania.

Koordynator ds. Transferu Wiedzy z ramienia Partnera


Dr Piotr Jarco
Koordynator ds. Transferu Wiedzy z ramienia WSZ "Edukacja" we Wrocławiu

Dr Piotr Jarco ukończył socjologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół nauk o zarządzaniu oraz innowacji w obszarze polityki społecznej. Od roku 2006 jest adiunktem w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu. Prowadzi m.in. takie przedmioty jak: Socjologia, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Metodologia Badań Naukowych. W ostatnich latach jego zainteresowania badawcze związane są także z problematyką pobudzania współpracy na styku biznes – nauka oraz budowaniem kapitału społecznego. Jest autorem wielu badań i opracowań dla przedsiębiorstw czy instytucji otoczenia biznesu.