Nazwa Lidera
Wrocławska Rada Federacji
Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT

Dane kontaktowe
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław

Prezes Zarządu WR FSNT NOT
Dr hab. inż.
Czesław Szczegielniak

Jednostka koordynująca Projekt
Biutro Projektu
Wortal Transferu Wiedzy
pok. 320
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław


Kierownik Projektu
Dr hab. inż.
Czesław Szczegielniak


e-mail:
zarzad@not.pl
wortal@innowacyjnyregion.pl

Tel. kontaktowy
71 347 14 18

więcej...

 

CEL GŁOWNY PROJEKTU:
Stworzenie dla naszego regionu internetowego mechanizmu wymiany informacji między jednostkami naukowo-badawczymi i przedsiębiorcami w postaci „Wortalu Transferu Wiedzy”.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:
> usprawnienie komunikacji pomiędzy pracownikami przedsiębiorstw zajmującymi się wdrażaniem innowacji, a pracownikami naukowymi,
> kojarzenie specjalistów zainteresowanych podjęciem współpracy w zakresie wdrażania rozwiązań technologicznych i wymiany wiedzy,
> ułatwienie transferu i dyfuzji nowoczesnych rozwiązań do gospodarki poprzez bezpośredni dostęp do katalogu ofert sfery B+R,
> stworzenie internetowego systemu gromadzenia i upowszechniania informacji o badaniach i rozwiązaniach gotowych do komercjalizacji.

SFERA NAUKI

Umożliwiamy naukowcom prezentację profilu zawodowego i  osiągnięć naukowych, komercjalizację proponowanych innowacyjnych rozwiązań i usług, a także wymianę doświadczeń na specjalnym forum.
Wiedza na temat zapotrzebowań na konkretne innowacje zgłaszane przez sferę biznesu ułatwi dopasowanie oferowanych przez uczelnie innowacyjnych rozwiązań i  usług do potrzeb rynku. Mechanizm ten ułatwia wdrażanie wyników badań w praktyce.

Zapraszamy pracowników naukowych dolnośląskich uczelni do udziału w projekcie Wortal Transferu Wiedzy! Wszystkich zainteresowanych prosimy o  wypełnienie i dostarczenie do Biura Projektu:
> DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH.

SFERA BIZNESU

Umożliwiamy przedsiębiorcom prezentację profilu działalności firmy, wyszukanie innowacyjnych ofert ukierunkowanych na zastosowanie gospodarcze oraz poprawę jakości produktów i usług.
Mechanizm Wortalu ułatwia wymianę doświadczeń i zdobywanie nowych umiejętności oraz poszerzenie kontaktów naukowo-biznesowych, a także promocję innowacyjnych rozwiązań wdrożonych w wyniku współpracy ze sferą nauki.

Zapraszamy przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw woj. dolnośląskiego do udziału w projekcie Wortal Transferu Wiedzy! Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i dostarczenie do Biura Projektu:
> DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW.

INNOWACYJNOŚĆ

Dołożymy wszelkich starań, żeby efektem funkcjonowania „Wortalu Transferu Wiedzy” było podniesienie świadomości technologicznej wśród przedsiębiorców, nawiązanie i zacieśnienie współpracy sektora MŚP ze sferą nauki, wzrost tempa rozwoju nowych technologii w regionie i wdrażanie ich do praktyki gospodarczej, rozpropagowanie badawczych osiągnięć kadry naukowej, a także promowanie inicjatyw innowacyjnych w ośrodkach akademickich.

AKTUALNOŚCI
2013.07.10

Wrocławski Park Technologiczny zaprasza do Projektu "Wielka nauka-kolejny etap procesu transferu technologii"

Szukasz nowych zamówień i rynków zbytu?
Twoje przedsiębiorstwo może działać w przemyśle związanym z wysoką technologią i odnosić sukcesy.
Dzięki Wrocławskiemu Parkowi Technologicznemu uzyskasz dostęp do zamówień ogłaszanych przez organizacje takie jak CERN czy ITER oraz pomoc w nawiązaniu współpracy. 


 

2013.02.05

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA: Kształtowanie pozytywnego wizerunku w ochronie zdrowia

Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu zaprasza na I Ogólnopolską Konferencję:  Kształtowanie pozytywnego wizerunku w ochronie zdrowia - WIZMED 2013, która odbędzie się 15 marca 2013 we Wrocławiu.2013.01.22

ICTM 2013, WSZ EDUKACJA we Wrocławiu

ICTM 2013, Second International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies. Conference Theme: Economic, Social, and Psychological Aspects of ICT Implementation. Organizers: The College of Management Edukacja and University of Wrocław. Wroclaw, Poland, September 16-17, 2013.