SŁOWNIK

Badania przemysłowe [Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010] -  oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności i, w konsekwencji, opracowania nowych produktów, procesów lub usług, albo wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących. Uwzględnia się tu tworzenie elementów składowych systemów złożonych, co jest niezbędne do badań przemysłowych, szczególnie do walidacji technologii generycznych, z wyjątkiem prototypów.

CBR (centrum badawczo-rozwojowe) [Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010] – jednostka organizacyjna lub wyodrębniona organizacyjnie jednostka rozpoczynająca lub rozwijająca prowadzenie działalności. Głównym jej zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach w oparciu o infrastrukturę techniczną oraz wykwalifikowaną kadrę. Status centrum badawczo-rozwojowego może uzyskać przedsiębiorca:

> którego przychody netto (bez podatku od towarów i usług) ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość kwoty określonej w przepisach o rachunkowości jako minimalny przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, do których stosuje się przepisy o rachunkowości,

> którego przychody netto (bez podatku od towarów i usług) ze sprzedaży własnych usług badawczo-rozwojowych w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej udzielonych przedsiębiorcy przez urząd właściwy do spraw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 20% przychodów określonych w pkt 1),

> który nie zalega z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Innowacja produktowa [Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, luty 2009]

1. Wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów lub usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia.
2. Wszelkiego rodzaju zmiany polegające na udoskonaleniu wyrobu już wytwarzanego przez przedsiębiorstwo, bądź na rozszerzeniu struktury asortymentowej o nowy produkt.
3. Produkt nowy pod względem technologicznym jest to produkt, którego cechy technologiczne lub przeznaczenie różnią się znacząco od uprzednio wytwarzanych.
4. Innowacja produktowa została wdrożona jeśli została wprowadzona na rynek. Stosowany tu termin „produkt” należy rozumieć w ujęciu marketingowym, obejmującym zarówno towary jak i usługi.

Innowacja procesowa [Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, luty 2009] - wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych, lub znacząco ulepszonych, metod produkcji lub dostaw, do których zalicza się zmiany w zakresie technologii, urządzeń i/lub oprogramowania.

Innowacja marketingowa [Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, luty 2009]

1. Wdrożenie nowej metody marketingowej związanej ze znaczącymi zmianami w projekcie konstrukcji produktu lub opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii cenowej.

2. Wygląd produktu: opakowanie, pozycjonowanie, promocja, polityka cenowa, model biznesowy.

Innowacja organizacyjna [Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, luty 2009]

1. Wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.
2. Nowa metoda organizacji działalności biznesowej przedsiębiorstwa.
3. Nowa organizacja miejsc pracy.
4. Nowa organizacja relacji zewnętrznych.

Linia demarkacyjna [Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010] – zestaw kryteriów wskazujących miejsce (program operacyjny) subwencjonowania poszczególnych typów projektów, w celu uniemożliwienia wielokrotnego finansowania podobnych przedsięwzięć ze4 środków różnych funduszy europejskich. Kryteria demarkacyjne służą rozdzieleniu interwencji pomiędzy programy operacyjne. Kryteriami demarkacji są: wartość (koszt) projektu, zasięg terytorialny (charakter projektu) oraz rodzaj beneficjenta projektu.

Narodowa Strategia Spójności (NSS) (nazwa urzędowa: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, NSRO)
[www.funduszeeuropejskie.gov.pl] -  to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13.
Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych. Celami horyzontalnymi NSS są:

1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa,
2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej,
3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski,
4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług,
5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,
6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.

Obok działań o charakterze prawnym, fiskalnym i instytucjonalnym cele NSS będą realizowane za pomocą programów (tzw. programów operacyjnych), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, programów regionalnych (tzw. regionalnych programów operacyjnych), zarządzanych przez Zarządy poszczególnych Województw i projektów współfinansowanych ze strony instrumentów strukturalnych, tj.:
> Program Infrastruktura i Środowisko – EFRR i FS
> Program Innowacyjna Gospodarka – EFRR
> Program Kapitał Ludzki – EFS
> 16 programów regionalnych – EFRR
> Program Rozwój Polski Wschodniej – EFRR
> Program Pomoc Techniczna – EFRR
> Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – EFRR

Mapa pomocy regionalnej [Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010] – określa pułap dopuszczalnej maksymalnej pomocy publicznej na inwestycje, jaka może być przyznana na terenie poszczególnych obszarów kraju. Poza kolejnością przedsięwzięcia, maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej zależy od wielkości przedsiębiorstwa (pomoc zwiększana jest o 10% w przypadku średnich i 20% w przypadku małych przedsiębiorstw) oraz poziomu kosztów kwalifikowanych (wielkości inwestycji).

Ocena Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) [Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010] -  postępowanie określające wpływ ( bezpośredni i pośredni) planowanego przedsięwzięcia na ludzi oraz środowisko przyrodnicze ( faunę, florę. Wodę, glebę, powietrze, klimat czy krajobraz) i oddziaływanie między tymi elementami, (także na dobra materialne i dziedzictwo kultury) dla określonych przedsięwzięć procedury OOŚ są obowiązkowe, a dla innych mogę być wymagane po przeprowadzeniu analizy ich potencjalnego oddziaływanie i spodziewanych skutków ekologicznych. Właściwy organ administracji publicznej podejmuje decyzję o konieczności przeprowadzenia procedury OOŚ na etapie kwalifikowania tzw. screeningu. OOŚ powinna być dokonana zgodnie z polskim prawem i odpowiednimi dyrektywami UE dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. Stanowi klinczowe narządzie wspólnotowej polityki ochrony środowiska oraz ochrony wartości przyrodniczych zagrożonych w wyniku realizacji inwestycji. Obejmuje w szczególności weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsiębiorstwa na środowisko, uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Oznaczenie geograficzne [Ochrona własności przemysłowej w pigułce, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2010] - jest przedmiotem własności przemysłowej,  jest nim oznaczenie słowne, odnoszące się bezpośrednio albo pośrednio do nazwy miejsca, regionu, kraju z którego pochodzi dany towar (oznaczenie zawiera element nazwy regionu czy miasta). Warunkiem przyznania prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne jest identyfikacja produktu z danym terenem, jeżeli wysoka jakość i dobra opinia o towarze są przypisywane jego pochodzeniu geograficznemu. Zgłoszenia nie może dokonać pojedynczy przedsiębiorca, tylko np. organizacja lub organ administracji samorządowej. Zgodnie z regulacjami unijnymi w tym zakresie Urząd Patentowy udziela prawa z rejestracji na oznaczenia geograficzne odnoszące się wyłącznie do towarów przemysłowych, w stosunku do produktów rolnych  i środków spożywczych zastosowanie mają odrębne przepisy.
Prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego udzielane jest bezterminowo. Oznaczenia należy zgłaszać w: Urzędzie Patentowym RP – na towary przemysłowe, Komisji Europejskiej za pośrednictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – na produkty rolne i środki spożywcze.

Prace rozwojowe [Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010] – nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnych aktualnie umiejętności i wiedzy naukowej, technologicznej i o działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowanie produkcji oraz tworzenia i projektowanie nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług a w szczególności:
> tworzenia projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji niezbędnej do tworzenia nowych produktów, procesów i usług pod warunkiem, że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych,
> opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych w przypadkach, gdy prototyp stanowi końcowy produkt komercyjny, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna; w przypadku, gdy projekty pilotażowe lub demonstracyjne maja być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych, wszelkie przychody uzyskane z tego tytułu należy odjąć od kwoty kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej,
> działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług pod warunkiem, że nie są one następnie wykorzystywane komercyjnie; prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Status przedsiębiorstwa [Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010] - to  jedno z kryteriów decydujących o możliwości otrzymania wsparcia oraz ewentualnej jego wysokości. Status przedsiębiorstwa, rozumiany jako jego wielkość, określany jest na podstawie liczby zatrudnionych osób (w przeliczeniu na pełne etaty, czyli jednostki robocze – RJR) oraz jednego z dwóch wskaźników (do wyboru przez przedsiębiorcę):
> rocznego obrotu,
> całkowitego bilansu rocznego.
Porównanie danych przedsiębiorstwa z progami określonymi dla niżej opisanych grup umożliwia ustalenie jego statusu. Odpowiedzialność za prawidłowe określenie wielkości spoczywa na przedsiębiorcy.
> mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.
> Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.
> Średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.
> Duże przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo nie spełniające kryteriów kwalifikujących je jako mikro, małe lub średnie (MŚP).

Topografia układów scalonych [Ochrona własności przemysłowej w pigułce, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2010] - rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób, rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego. Przesłanką zdolności rejestrowej topografii jest jej oryginalność. Ochronę mogą uzyskać tylko topografie, które są wynikiem intelektualnej pracy twórcy i nie były powszechnie znane w chwili powstania. Oba warunki muszą być spełnione jednocześnie.
Prawo z rejestracji topografii udzielane jest na okres 10 lat od końca roku w którym została wprowadzona do obrotu lub zgłoszona do Urzędu Patentowego RP (w zależności od tego, który z tych terminów upływa wcześniej).

Trwałość projektu [Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010] – to zasada (obowiązek) powstrzymanie się od poddawanie projektu tzw. Zasadniczym modyfikacjom w ciągu 5 lat ( przypadku MŚP – 3 lat) od jego zakończenia. Zasadnicze modyfikacje:

1. mają wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwa lub podmiot publiczny; oraz
2. wynikają ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej.

Znacząca modyfikacja oznacza jednoczesne spełnienie jednego z warunków wymienionych w punkcie a i jednego z warunków wymienionych w punkcie b, przy czym pomiędzy tymi warunkami musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy (tzn. pkt b to przyczyna, a pkt a – skutek)

Wzór przemysłowy [Ochrona własności przemysłowej w pigułce, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2010] - jest przedmiotem własności przemysłowej, jest nim nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego część, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.  Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego udzielane jest na okres 25 lat, licząc od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP.

Wzór użytkowy [Ochrona własności przemysłowej w pigułce, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2010] - jest przedmiotem własności przemysłowej i jest nim nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów. Wzór użytkowy odnosi się do przedmiotów materialnych o trwałej postaci, zatem nie można ubiegać się o ochronę rozwiązań odnoszących się do np. sposobów postepowania lub zastosowań substancji. Prawo ochronne na wzór użytkowy udzielane jest na okres 10 lat, licząc od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP.

Wynalazek  [Ochrona własności przemysłowej w pigułce, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2010] - to nowe (w skali światowej) rozwiązanie posiadające charakter techniczny, charakteryzujące się poziomem wynalazczym (nieoczywistość w światowym stanie techniki), i nadające się do przemysłowego stosowania (jeżeli wg wynalazku może być uzyskany wytwór lub wykorzystany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa). Wynalazek posiada zdolność patentową czyli może uzyskać ochronę, jeśli spełnia łącznie powyższe cztery cechy. Wyróżnia się cztery kategorie wynalazków: produkty, urządzenia, sposoby, zastosowania. Patent na wynalazek udzielany jest na okres 20 lat, licząc od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP.

Znak towarowy [Ochrona własności przemysłowej w pigułce, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2010] - stanowi przedmiot własności przemysłowej i jest nim każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które w sposób graficzny można wyrazić, jeżeli nadaje się do odróżnienia towarów (lub usług) jednego przedsiębiorstwa od towarów (lub usług)  innego przedsiębiorstwa. Prawo ochronne na znak towarowy udzielane jest na okres 10 lat, licząc od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP. Na wniosek uprawnionego ochrona może być przedłużana na kolejne okresy 10 letnie.

AKTUALNOŚCI
2013.07.10

Wrocławski Park Technologiczny zaprasza do Projektu "Wielka nauka-kolejny etap procesu transferu technologii"

Szukasz nowych zamówień i rynków zbytu?
Twoje przedsiębiorstwo może działać w przemyśle związanym z wysoką technologią i odnosić sukcesy.
Dzięki Wrocławskiemu Parkowi Technologicznemu uzyskasz dostęp do zamówień ogłaszanych przez organizacje takie jak CERN czy ITER oraz pomoc w nawiązaniu współpracy. 


 

2013.02.05

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA: Kształtowanie pozytywnego wizerunku w ochronie zdrowia

Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu zaprasza na I Ogólnopolską Konferencję:  Kształtowanie pozytywnego wizerunku w ochronie zdrowia - WIZMED 2013, która odbędzie się 15 marca 2013 we Wrocławiu.2013.01.22

ICTM 2013, WSZ EDUKACJA we Wrocławiu

ICTM 2013, Second International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies. Conference Theme: Economic, Social, and Psychological Aspects of ICT Implementation. Organizers: The College of Management Edukacja and University of Wrocław. Wroclaw, Poland, September 16-17, 2013.