Formy transferu technologii

Przeniesienie prawa

Istotą przeniesienia prawa jest przekazanie całości lub części praw majątkowych do własności przemysłowej lub utworów autorskich na rzecz nabywcy. W tym przypadku nabywca uzyskuje monopol na wykorzystywanie rozwiązania lub utworu. W przypadku tego drugiego wymagane jest określenie pól eksploatacji, na jakich będzie on eksploatowany. Jeśli przejście dotyczy udziału we wspólnym prawie, należy postanowić o sposobie używania wspólnego dobra uwzględniając takie kwestie jak: wynagradzania za korzystanie, wymagania odnośnie zgody na dalsze licencjonowanie albo sposób zmiany terytoriów ochrony, a w przypadku własności przemysłowej postanowienia odnoście przedłużania i opłacania dalszej ochrony.

Licencjonowanie

Udzielenie licencji jest formą upoważnienia do korzystania z przedmiotu własności intelektualnej, bez wyzbywania się prawa. Licencje mogę upoważniać do korzystania w całości, na wszystkich prawach jakie posiada licencjodawca albo tylko w określonym, zamkniętym obszarze sposobów eksploatacji. Z uwagi na dostęp podmiotów do rozwiązania, licencje możemy podzielić na:

> Wyłączne, zezwalające tylko jednemu licencjobiorcy
    na monopolistyczne korzystanie z przedmiotu licencji,

> Niewyłączne, umożliwiające udzielanie licencji wielu podmiotom.

Przekazanie know-how

Istotą know-how jest utrzymywanie w tajemnicy wiadomości będących jego treścią. Żaden podmiot ani osoba z zewnątrz nie ma obowiązku zachowywania w dalszej tajemnicy ani ograniczeń w wykorzystywaniu informacji, z którymi się legalnie zapoznała, jeśli ograniczenie takie nie wynika z przepisów prawa lub przyjętych na siebie zobowiązań. Przekazując know-how, celem zapoznania się z technologią potencjalnemu kontrahentowi lub do wdrożenia w innym podmiocie, musimy zadbać, aby dokładnie określić co, na jakich warunkach i po co jest przekazywane, jak to ma być użytkowane i chronione. Korzystanie z know-how może być przedmiotem transakcji i opłat z tym związanych, na zasadach analogicznych do czerpania korzyści z innych przedmiotów własności intelektualnej.