AKTY PRAWNE

> Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej: (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68 , Nr 163, poz. 1362 29 i Nr 167, poz. 1398,  z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 , 1218  i Nr 208, poz. 1539,  z 2007 r. Nr 99, Nr 136, poz. 958, z 2008 r. Nr 180, poz. 1113, Nr 216, poz. 1368 Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228)

> Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658, Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 152, poz. 1016.)

> Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 65, poz. 598 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 958)

> Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2010 r. Nr 75, poz.  473, Nr 96, poz. 620, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 85, poz. 457, Nr 106, poz. 622.)

> Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 185, poz. 1092.)

> Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164, poz. 1365, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz.  1238 i 1240, Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70,  oz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278, Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, z 2010 r. Nr 96,  poz. 620, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz.455, Nr 112, poz. 654)

> Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 616, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 185, poz. 1092.)

> Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. Nr 90, poz. 1000; z 2004 r. Nr 35, poz. 309; z 2008 r. Nr 41, poz. 241)

> Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr 102, poz. 1119; z 2005 r. Nr 109, poz. 910)

> Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz. U. Nr 40, poz. 358, cz. 1, cz. 2, cz. 3; z 2005 r. Nr 106, poz. 893)

> Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń topografii układów scalonych (Dz. U. Nr 128, poz. 1413)

> Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. Nr 115, poz. 998; z 2005 r. Nr 109, poz. 911)

> Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń oznaczeń geograficznych (Dz. U. Nr 63, poz. 570)

> Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin (Dz. U. Nr 141, poz. 1361)



Treść pełnych aktów dostępna jest na oficjalnej stronie Sejmu RP : http://isap.sejm.gov.pl/

AKTUALNOŚCI
2013.07.10

Wrocławski Park Technologiczny zaprasza do Projektu "Wielka nauka-kolejny etap procesu transferu technologii"

Szukasz nowych zamówień i rynków zbytu?
Twoje przedsiębiorstwo może działać w przemyśle związanym z wysoką technologią i odnosić sukcesy.
Dzięki Wrocławskiemu Parkowi Technologicznemu uzyskasz dostęp do zamówień ogłaszanych przez organizacje takie jak CERN czy ITER oraz pomoc w nawiązaniu współpracy. 


 

2013.02.05

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA: Kształtowanie pozytywnego wizerunku w ochronie zdrowia

Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu zaprasza na I Ogólnopolską Konferencję:  Kształtowanie pozytywnego wizerunku w ochronie zdrowia - WIZMED 2013, która odbędzie się 15 marca 2013 we Wrocławiu.



2013.01.22

ICTM 2013, WSZ EDUKACJA we Wrocławiu

ICTM 2013, Second International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies. Conference Theme: Economic, Social, and Psychological Aspects of ICT Implementation. Organizers: The College of Management Edukacja and University of Wrocław. Wroclaw, Poland, September 16-17, 2013.